Požiarná ochrana

  • výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  • vypracovanie požiarnobezpečnostných charakteristík jednotlivých užívaných stavieb.